۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
namayeshgah-ontourism02
hamayesh-ontourism02
jashnvare-ontourism02
dar-ontourism02
ontourism022
ontourism033
jaryan-ontourism0

مدیریت جهانگردی

جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری

علوم اجتماعی و برنامه ريزی گردشگری

ظرفیت پذیرش ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال ۱۳۹۵

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال 1395 به شرح زیر می باشد.

علوم اجتماعی و گردشگری مذهبی

مدیریت هتلداری

کارآفرینی گردشگری