دوره های آزاد مرتبط با رشته جهانگردی

چناچه دوستداران این رشته امکان تحصیل در دانشگاه های کشور را ندارند می توانند در دوره های زیر به صورت آزاد ثبت نام نمایند. برای اطلاعات بیشتر می توانند به لینک های مربوطه مراجعه نمایید.

دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

دوره مدیر فنی بند الف

دوره مدیر فنی بند ب