۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

دوره های آزاد مرتبط با رشته جهانگردی

چناچه دوستداران این رشته امکان تحصیل در دانشگاه های کشور را ندارند می توانند در دوره های زیر به صورت آزاد ثبت نام نمایند. برای اطلاعات بیشتر می توانند به لینک های مربوطه مراجعه نمایید.

دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

دوره مدیر فنی بند الف

دوره مدیر فنی بند ب