۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

لیست پایان نامه های مدیریت جهانگردی- دانشگاه علامه طباطبایی

لیست پایان نامه های مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی  را می توانید در زیر مشاهده نمائید.

 عنوانپژوهشگرسال دفاع
۱اث‍رات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ر م‍ع‍ی‍ش‍ت‌ پ‍ای‍دار روس‍ت‍ا ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: روس‍ت‍ای‌ ب‍رغ‍ان‌اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ )ش‍ک‍وف‍ه‌ اح‍م‍دی‌۱۳۸۹
۲اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍اذب‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ از دی‍دگ‍اه‌ ذی‍ن‍ف‍ع‍ان‌م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍یس‍ون‍ی‍ا ازه‍ری۱۳۹۱
۳ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ در گ‍ردش‍گ‍ری‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍دم‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ک‍وروش اس‍ف‍ن‍دی‍ار۱۳۹۱
۴ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر وف‍اداری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ک‍ارب‍ران‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ داخ‍ل‌ ک‍ش‍ور ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ وب‌س‍ای‍ت‌ دف‍ات‍ر خ‍دم‍ات‍ی‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌م‍ارک‍وپ‍ول‍و )گ‍ل‍ن‍وش‍ا اع‍ت‍م‍ادی‌۱۳۹۰
۵م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ س‍ف‍ر گ‍ردش‍گ‍ران‌ خ‍روج‍ی‌ از ای‍ران‌آذی‍ن‌ اع‍لای‍ی‌۱۳۹۱
۶ن‍گ‍رش‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ه‍ت‍ل‌ در م‍ورد ه‍ت‍ل‌ س‍ب‍ز م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ت‍ل‌ ه‍ای‌ ۱ ت‍ا ۵س‍ت‍اره‌ی‌ ش‍ه‍ر ی‍زدن‍اه‍ی‍د اع‍ل‍م‌۱۳۹۲
۷پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ورودی‌ ای‍ران‌ روی‍ک‍رد ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ ف‍ازی‌ت‍ق‍ی‌ اک‍ب‍رپ‍ور ب‍اق‍ی‌ آب‍ادی‌۱۳۹۰
۸اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍اث‍ی‍ر اب‍زاره‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ب‍ر ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ث‍ی‌ ب‍ه‌ک‍ش‍ور از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍رپ‍ور ب‍اق‍ی‌ آب‍ادی‌۱۳۹۰
۹ن‍ق‍ش‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ زن‍ان‌ روس‍ت‍ای‍یس‍م‍ی‍ه‌ ام‍ی‍ری‌۱۳۹۰
۱۰ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ارزش‌ وی‍ژه‌ ب‍رن‍د در م‍ق‍اص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ر ی‍زدح‍م‍ی‍د ای‍وب‍ی‌ی‍زدی‌۱۳۸۹
۱۱اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ر ب‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌.ف‍رج‌ ب‍اب‍ای‍ی۱۳۹۱
۱۲راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ب‍ازدی‍د ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌، ح‍س‌ م‍ک‍ان‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ع‍دآب‍ادج‍ع‍ف‍ر ب‍اپ‍ی‍ری‌۱۳۹۱
۱۳آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رن‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ه‍ل‍ی‍ا ب‍ارزان‍ی‌۱۳۹۱
۱۴راب‍طه‌ اق‍ل‍ی‍م‌ آس‍ای‍ش‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ا ت‍ق‍اض‍ای‌ م‍ق‍اص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ای‍ران‌آرشین بختیاری۱۳۸۸
۱۵ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اج‍رای‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ خ‍ط م‍ش‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ذراف‍ش‍ان‌۱۳۹۱
۱۶ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ دی‍دار گ‍ردش‍گ‍ران‌ ف‍ی‍ل‍م‌ از م‍ح‍ل‌ ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ در ت‍ه‍رانم‍ی‍ن‍ا ب‍رزگ‍ر۱۳۹۲
۱۷م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اق‍ام‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍وم‌ گ‍ردی‌ م‍ن‍اطق‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ از م‍ن‍ظر ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دارگ‍ردش‍گ‍ریاشکان بروج۱۳۹۱
۱۸ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ م‍س‍اف‍ران‌ از خ‍دم‍ات‌ ت‍رم‍ی‍ن‍ال‌ پ‍روازه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ف‍رودگ‍اه‌ م‍ه‍رآب‍ادم‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍زرگ‍پ‍وری‍زدی‌۱۳۸۶
۱۹ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ اک‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ع‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ اک‍وت‍وری‍س‍م‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ن‍ودش‍ت‌ )س‍ه‍ن‍د ب‍ن‍ی‌ ک‍م‍ال‍ی‌۱۳۹۰
۲۰ت‍اث‍ی‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ – اس‍لام‍ی‌ ب‍ر ت‍ص‍وی‍ر ادراک‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ی‌ از ای‍ران‌ری‍ح‍ان‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ودی‌۱۳۸۸
۲۱ج‍ای‍گ‍اه‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ از دی‍دگ‍اه‌ س‍ازم‍ان‍ی‌م‍ری‍م‌ ب‍ه‍زادی‍ان‌۱۳۹۱
۲۲ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ای‍ج‍اد ت‍ج‍رب‍ه‌ ب‍ه‌ ی‍ادم‍ان‍دن‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ و اث‍ر آن‌ ب‍ر ت‍م‍ای‍لات‌ رف‍ت‍اری‌از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌پ‍ری‍س‍ا ب‍ه‍م‍ن‍ش‌۱۳۹۲
۲۳ش‍ن‍اخ‍ت‌ روش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ زی‍ر ب‍ن‍ای‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ای‍رانم‍ه‍دی‌ پ‍ارس‍ه‌۱۳۹۱
۲۴ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ج‍اد ت‍ع‍اون‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ای‍ران‌.اف‍س‍ان‍ه‌ پ‍ورج‍م‌ ع‍ل‍وی‍ج‍ه‌۱۳۸۹
۲۵ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ق‍ص‍د ب‍ر ت‍ع‍دی‍ل‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ ب‍ودن‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دانس‍اره‌ پ‍ورج‍ه‍ان‌۱۳۹۰
۲۶ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ب‍خ‍ش‌ ف‍ران‍ت‌ آف‍ی‍س‌ ه‍ت‍ل‌ه‍ا ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ه‍ت‍ل‌ ه‍ای‌ ۴ و ۵ س‍ت‍اره‌ ت‍ه‍ران‌ )روح‌ ال‍ل‍ه‌ پ‍ور ق‍ی‍ص‍ری‌۱۳۹۰
۲۷ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍رای‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌گ‍ردش‍گ‍ریم‍ع‍ص‍وم‍ه‌ پ‍ورول‍ی‌۱۳۹۰
۲۸ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ گ‍ردش‍گ‍ریف‍ری‍ده‌ پ‍ی‍رم‍ح‍م‍دی۱۳۹۱
۲۹اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ در گ‍ردش‍گ‍ری‌ ک‍وت‍اه‌م‍دت‌ ح‍وم‍ه‌ث‍م‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اج‍ری‌ ن‍س‍ب‌۱۳۹۰
۳۰س‍ن‍ج‍ش‌ س‍طح‌ ق‍اب‍ل‌ ق‍ب‍ول‌ اث‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ن‍ف‍ی‌ دی‍دارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ر ج‍وام‍ع‌ م‍ح‍ل‍ی‌در ای‍ران‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ح‍وزه‌ ت‍الاب‌ پ‍ری‍ش‍ان‌ )پ‍ونه ‌ت‍راب‍ی‍ان۱۳۸۷
۳۱م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ب‍رن‍د خ‍طوط ه‍واپ‍ی‍م‍ای‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ره‌ دول‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ف‍ن‍ی‌ آژان‍س‌ ه‍ای‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍طوط ه‍واپ‍ی‍م‍ای‍ی‌ م‍اه‍ان‌ و ای‍ران‌ای‍راح‍م‍د ت‍ق‍وی‍ان‌ ن‍وغ‍ان‌۱۳۹۲
۳۲ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ اح‍س‍اس‍ی‌ ب‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ س‍ای‍ت‌ م‍وزه‌ ه‍ا ب‍ر رض‍ای‍ت‌ و وف‍اداری‌ آن‍ه‍ام‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍رازخ‍اطره‌ ت‍وان‍ا۱۳۹۲
۳۳ال‍گ‍وی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌ م‍ق‍ص‍ده‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ).م‍ع‍ص‍وم‍ه‌  ت‍وح‍ی‍د ل‍و۱۳۸۹
۳۴م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ی‌ از ت‍ج‍رب‍ه‌ س‍ف‍ر ب‍ه‌ ای‍ران‌ع‍ل‍ی‌ ج‍اودان‍ه‌۱۳۸۷
۳۵ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ق‍اض‍ای‌ خ‍وراک‍ی‍ه‍ای‌ و ن‍وش‍ی‍دن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍راز از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌اروپ‍ای‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ی‌ ب‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ از ش‍ه‍ر ش‍ی‍رازن‍ک‍ی‍س‍ا ج‍زائ‍ری‍ان‌۱۳۹۰
۳۶راب‍طه‌ م‍ق‍ول‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ ت‍ری‍پ‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ از دی‍د گ‍ردش‍گ‍ران‌ ورودی‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍رت‍ه‍رانزه‍ره‌ ج‍وادی‌ س‍ب‍دان‍ی‌۱۳۸۹
۳۷اث‍رات‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌  CRM ب‍روف‍اداری‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ دف‍ات‍رخ‍دم‍ات‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌م‍ص‍طف‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌۱۳۸۸
۳۸اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ح‍ل‍ی‌ در س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در طرح‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ روس‍ت‍ای‍یال‍ه‍ام‌ ح‍اج‍ی‌ غ‍لام‌ س‍ری‍زدی‌۱۳۹۲
۳۹ال‍گ‍وی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ خ‍وش‍ه‌ ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ان‍زل‍ی‌)ص‍م‍د ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‍ی‌۱۳۸۹
۴۰س‍ن‍ج‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ م‍س‍اف‍ران‌ خ‍روج‍ی‌ درخ‍ط ه‍واپ‍ی‍م‍ای‍ی‌ آس‍م‍ان‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍رم‍دل‌زت‍ام‍ل‌ وب‍ی‍ت‍رم‍ح‍م‍ود ح‍س‍ن‌ پ‍ور۱۳۸۶
۴۱اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ دف‍ات‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ از دی‍د گ‍ردش‍گ‍ران‌ن‍ج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ل‍ی‌۱۳۸۶
۴۲ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ورزش‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍اذب‍ه‌ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ورزش‍ی‌اح‍س‍ان‌ ال‍ه‌ ح‍س‍ن‍ی‌۱۳۸۹
۴۳ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ح‍م‍ای‍ت‌ س‍اک‍ن‍ی‍ن‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ از ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ درروس‍ت‍اه‍ای‌ ه‍دف‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‌پ‍ال‍ن‍گ‍انس‍ل‍م‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌۱۳۹۱
۴۴ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ی‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ از م‍دل‌ م‍ال‍ک‍وم‌ م‍ک‌دون‍ال‍د ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ه‍ت‍ل‌ ب‍زرگ‌ ۴ س‍ت‍اره‌ زن‍ج‍ان‌ ).م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌۱۳۸۹
۴۵اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ک‍ان‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ا در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌آی‍دا ح‍ک‍ی‍م‌ ال‍ه‍ی‌۱۳۹۱
۴۶آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ظام‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ ۵ س‍ت‍اره‌ ت‍ه‍رانع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رح‍ی‍دری‌۱۳۹۲
۴۷ن‍ق‍ش‌ ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ م‍ق‍ص‍ده‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍رم‍ق‍دس‌ ق‍مم‍ح‍م‍د ح‍ی‍دری‌۱۳۹۱
۴۸م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ای‍ران‌م‍ری‍م‌ خ‍ان‍ی‌۱۳۸۹
۴۹اث‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ص‍ل‍ح‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در ای‍ران‌اف‍روز خ‍س‍روان‍ی‌ده‍ک‍ردی‌۱۳۹۰
۵۰راب‍طه‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ن‍ب‍ع‍ث‌ از آن‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍خ‍ش‌اق‍ام‍ت‍ی‌ ه‍ت‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ه‍ت‍ل‌ ه‍ای‌ پ‍ارس‍ی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ )ج‍لای‍ر خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌۱۳۸۹
۵۱راه‍ب‍رده‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ خ‍ارج‍ی‌ در م‍ق‍ص‍ده‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ( م‍وردم‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ).رع‍ن‍ا دادپ‍ور۱۳۸۸
۵۲ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ن‍ظام‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ج‍اذب‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ن‍ی‍ش‍اب‍ورس‍ع‍ی‍د داغ‍س‍ت‍ان‍ی‌۱۳۸۶
۵۳ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رت‍دوی‍ن‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ق‍ص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ع‍ل‍ی‌ دل‍ب‍ری‌۱۳۸۶
۵۴ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ق‍ص‍ده‍ای‌ ت‍ف‍رج‍گ‍اه‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍لاردش‍ت‌ )ع‍ل‍ی‌ دل‍ش‍اد۱۳۸۷
۵۵ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اج‍زای‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ و ک‍ارب‍ردآن‌ در ای‍ران‌ن‍ی‍ک‍و راح‍ت‍ی‌۱۳۹۰
56ت‍اث‍ی‍ر ع‍وال‌ ت‍ص‍وی‍ر م‍ق‍ص‍د و رض‍ای‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ر ب‍ر وف‍اداری‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ داخ‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍رازم‍رواری‍د رج‍ای‍ی‌1390
57ت‍اث‍ی‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ج‍ازی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ - ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍رم‍ح‍ت‍وای‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ارب‍ر در م‍ورد س‍ف‍رزی‍ن‍ب‌ رج‍ب‍ی‌1391
58ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ا ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌م‍ری‍م‌ رح‍م‍ان‍ی‌1389
59اث‍ر آم‍وزش‍ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ارزش‌ ه‍ای‌ م‍ه‍م‍ان‍داری‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ک‍ارک‍ن‍ان‌ ف‍ران‍ت‌ آف‍ی‍س‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍اد در ت‍ه‍ران‌ )م‍ح‍م‍درض‍ارخ‍ش‌ م‍اه‌1389
60ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دف‍ات‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ چ‍رخ‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ) ن‍س‍ت‍رن‌ رس‍ول‍ی‌1390
61ن‍ق‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ریش‍ی‍م‍ا رش‍ی‍دی‌.1391
62راه‍ک‍اره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ن‍ج‍وم‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ظرف‍ی‍ت‌ اک‍وت‍وری‍س‍ت‍ی‌ وک‍وی‍رم‍ح‍م‍درض‍ا رش‍ی‍دی‌1391
63اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ داخ‍ل‍ی‌ص‍اب‍ر رض‍ات‍ن‍ه‍ا1388
64ت‍اث‍ی‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍ت‍ل‌ و رس‍ت‍وران‌ ب‍ر ت‍ول‍ی‍د اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر روی‍ک‍ردداده‌ - س‍ت‍ان‍ده‌س‍م‍ان‍ه‌ رف‍ی‍ع‍ی‌1391
65ع‍وام‍ل‌ ع‍م‍ده‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ س‍طح‌ وف‍اداری‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ه‍ت‍ل ه‍ای‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ت‍اره‌ ت‍ه‍ران‌م‍رت‍ض‍ی‌ رم‍ض‍ان‍ی‌1387
66ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ ت‍ع‍ه‍د م‍ح‍ی‍طی‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ اق‍ام‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ ۱ ت‍ا ۵ س‍ت‍اره‌ف‍ران‍ک‌ رن‍ج‍ب‍ر م‍ت‍ع‍ل‍ق‌1391
67ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ف‍ق‍ر در دو ب‍خ‍ش‌ خ‍دم‍ات‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌اب‍ت‍ه‍ال‌ زن‍دی‌1389
68ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍اک‍وس‍ج‍اد زی‍ن‍ال‌ پ‍ور1392
69ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اج‍زای‌ ن‍ظام‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ آن‍ه‍اآس‍ی‍ه‌ س‍خ‍ی‌1390
70م‍وان‍ع‌ ج‍ذب‌ دان‍ش‌ آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ دان‍ش‌ آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍ل‍گ‍ی‌1391

 

ADS_728*90
ADS_728*90

45 نظر

 1. صلاح الدین قانع زاده

  سلام خسته نباشین
  من متن کامل پایان نامه ی آقای آذین اعلایی در مورد م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ س‍ف‍ر گ‍ردش‍گ‍ران‌ خ‍روج‍ی‌ از ای‍ران‌ را می خواستم.
  خواهشا هرطور شده pdf این فایل رو برام ایمیل کنین
  ممنون

  پاسخ
 2. رویای شیرین شرق گلستان

  سلام آقای فرزانه بنده در گنبدکاووس آموزشگاه گردشگری دارموقصد دارم از اساتید شایسته این عرصه در این شهرستان برای آموزشگاه استفاده کنم ممنون میشم اطلاعات این اساتید مخصوصا در حوزه هتلداری در اختیارم بگذارید.

  پاسخ
 3. ش. اسدی

  سلام آقای فرزانه ، من برای طراحی پرسشنامه نیاز به کمک دارم ممکنه شماره تماس و ایمیلتونو محبت کنیدإ

  پاسخ
 4. نازنین میرزایی

  با سلام و خسته نباشید.دانشجوی ترم ۶ میباشم و قصد دارم برای درس پروژه موضوع مشکلات تاخیر پروازهای داخلی و خارجی در فرودگاه های ایران رو مورد تحقیق قرار بدهم, اگر امکانش هست من رو در معرفی سایت و کتاب راهنمایی کنید.

  پاسخ
 5. ولی اله قهرمانی

  سلام ضمن تشکر از زحمات شما خواهشمندم در صورت امکان ایمیل رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری را برایم ارسال فرمایید. تشکر

  پاسخ
 6. فاطمه جهانی

  سلام، من دانشجوی کارشناسی هستم رشته مدیریت جهانگردی،برای پایانامه به راهنماییاتون نیاز دارم، ممنون میشم راهنماییم کنین، مرسی

  پاسخ
 7. robaba

  سلام خسته نباشید من ترم اخر مدیریت جهانگردی هستم اگه میشه ایمیل اقای داعستانی روبرام بفرستید ممنون میشم

  پاسخ
 8. ترانه

  با سلام و تشکر …..ممنون میشم ایمیل اقای محمود حسن پور رو برام بفرستید. موضوع پروژه ایشون نزدیک به پروژمن هست .از ایشون راهنمایی می خواستم.

  پاسخ
 9. اعظم

  سلام وقت بخیر. خیلی ممنون که باحوصله وقت گذاشته و سئوالات را پاسخ می دهید.
  من دانشجوی ارشد اکوتوریسم در دانشگاه تبریز هستم. موضوع پایان نامه ام: «ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریسم جنگل‌های تالش با استفاده از مدل اکولوژیکی» هست. متاسفانه درخصوص پیداکردن متن پایان نامه های مشابه با این موضوع مشکل دارم. از سایتهای مختلف عنوان مشابه رو پیدا کردم ولی به متن کامل پایان نامه دسترسی ندارم. امکان داره دراین خصوص منو راهنمایی بفرمائید. بخصوص روش مدل اکولوژی خیلی سخته. باید از مدل مخدوم و ابزار gis استفاده کنم. ممنون میشم راهنماییم بفرمائید. متشکر. ایام به کام.

  پاسخ
 10. نرگس

  با سلام و عرض ادب من دانشجویی ترم اخر کارشناسی جهانگردی هستم میخواستم در انجام پروژه ازشما کمک بگیرم و هنوز موضوع پروژه خود را انتخاب نکردم اگه میشه در این مورد راهنمایی کنید ممنون با تشکر

  پاسخ
 11. فاطمه

  سلام
  من دانشچویی ترم دو ارشد چهانگردی هستم به کمک شما در چندتا از درسها احتیاج دارم ممنونم منتظر ایمیلتون هستم

  پاسخ
 12. نسیم

  سلام . وقت بخیر

  ایمیل یا تلفن همراه اقای محمد حسن بزرگپور یزدی اگه امکانش هست میخواستم . خیلی فوری به کمکشون نیاز دارم

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90