۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس بیست سوم کتاب ۵۰۴

در ادامه سلسله دروس کتاب ۵۰۴ واژه ضروری، در این نوشته با درس بیست سوم از این مجموعه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

reptile
A. The lizard is a reptile with a very slender body
B. Reptiles are kept in the museum’s large hall
C. A crocodile is a reptile that is more nimble in the water than out of it

حیوان خونسردی که می خزد، مار، مارمولک، لاک پشت، تمساحون
الف) مارمولک خزنده ای است ک اندام بسیار باریکی دارد.
ب) خزندگان درسالن بزرگ موزه نگهداری می شوند.
ج) تمساح خزنده ای است که داخل آب چابک تر از بیرون آب است.

Rarely
A. You rarely hear adults raving about a movie they just saw
B. People are rarely frank with each other
C. I rarely attend the annual meetings of our family circle

به ندرت، نه زیاد
الف) به ندرت می شنوید که بزرگسالان درمورد فیلمی که تازه دیده اند،بحث کنند.
ب) مردم به ندرت با یکدیگر صادق هستند.
ج) به ندرت درنشست های سالانه محفل خانوادگی مان شرکت میکنم.

Forbid
A. Spitting on the floor is forbidden in public places
B. The low forbids drunken drivers to handle their autos
C. I forbid you to enter the dense jungle because of the peril which awaite you there

دستوردادن به کسی برای انجام ندادن کاری، منع کردن، قدغن کردن
الف) تف کردن روی زمین دراماکن عمومی، ممنوع است.
ب) قانون،رانندگان مست را از رانندگی اتومبیل منع میکند.
ج) به خاطر خطری که درانتظار توست، تورا از واردشدن به جنکل انبوه منع می کنم.

Logical
A. It is logical to spend a minimum on needless things
B. In order to keep your car running well, it is only logical that you lubricate it regularly
C. I used a logical argument to persuade Lester to leave

مستدل، معقول، منطقی
الف) منطقی است که روی چیزهای غیر ضروری حداقل پول را خرج کنیم.
ب) برای اینکه اتومبیل شما خوب کارکند،منطقی است که آن را به طور مرتب روغن کاری کنید.
ج) من استدلال منطقی بکار بردم تا «لستر» را برای رفتن متقاعد کنم.

Exhibit
A. A million-dollar microscope is now on exhibit at our school
B. The bride and groom exhibited their many expensive gifts
C. Kim frequently exhibited her vast knowledge of baseball before complete stranger

به نمایش گذاشتن، نشان دادن
الف) یک میکروسکوپ یک میلیون دلاری در حال حاضر در مدرسه ی ما در معرض نمایش است.
ب) عروس وداماد، هدایای زیاد و گران قیمت خود را به نمایش گذاشتند.
ج) «کیم» مرتب اطلاعات وسیع خود را در زمینه ی بیس بال دربرابر افراد کاملا غریبه به نمایش می گذاشت.

Proceed
A. Only those with special cards can proceed into the pool area
B. When the actor was late,the show proceeded without him
C. The senator proceeded to denounce those wholesalers who would deprive Americans of their quota of beef

پس از توقف ادامه دادن، پیش رفتن
الف) فقط انهایی که کترت مخصوص دارند می توانند به محوطه ی استخر بروند.
ب) وقتی بازیگر دیر میکرد، نمایش بدون او ادامه می یافت.
ج) سناتور اقدام به تهدید عمده فروشانی کرد که آمریکایی ها را از سهمیه گوشت گاوشان محروم می کردند.

Precaution
A. Detectives used precaution before entering the bomb s vicinity
B. We must take every precaution not to pollute the air
C. Before igniting the fire,the hunters took unusual precaution

اقدام احتیاطی، دوراندیشی
الف) کارآگاهان پیش ازورود به محوطه ی بمب، جانب احتیاط به کار بردند.
ب) باید هرگونه اقدام پیشگیرانه را به کار ببندیم تاهوا را آلوده نکنیم.
ج) شکارچیان، قبل از روشن کردن آتش بسار احتیاط کردند.

Extract
A. Dr. Fogel extracted my tooth in an amateur fashion
B. Chemists extracted essential vitamins from the grain
C. Spencer was ingenious in extracting information from witnesses

بیرون کشیدن، کشیدن معمولا باقدری تلاش
الف) دکتر«فوگل» دندانم را باروشی غیر حرفه ای کشید.
ب) شیمیدانها، ویتامین های ضروری را از حبوبات استخراج کردند.
ج) «اسپنسر» در استخراج اطلاعات از شهود مبتکر بود.

Prior
A. Prior to choosing his life s vocation,paul traveled to india
B. Myrna was unhappy prior to meeting her beau
C. Samson had a strong man prior to having his hair cut

آمدن پیش از، پیشین، قبلی
الف) «پل» قبل از انتخاب حرفه ی زندگی اش به هند سفر کرد.
ب) «میرنا» پیش از ملاقات معشوقه اش افسرده بود.
ج) «سامسون» قبل از اینکه موهایش راکوتاه کند، مرد قدرتمندی بود.

Embrace
A. After having been rivals for years,the two men embraced
B. When Ellen s spouse approached,she slipped,out of Doug s embrace
c. The young girl was bewildered when the stranger embraced her

درآغوش گرفتن،بغل کردن،آغوش
الف) آن دو مردبعد از اینکه سالها با هم رقیب بودند،همدیگر را در آغوش کشیدند.
ب) وقتی شوهر«اِلن» نزدیک شد «اِلن» از آغوش «داگ» گریخت.
ج) دختر جوان وقتی شخص ناآشنا او را در آغوش کشید مبهوت شد.

Valiant
A. Robin Hood was valiant and faced his opponents without fear
B. The valiant paratroopers led the invasion
C. Grandma Joad had the ability to be valiant when the need arose

شجاع،دلیل،پردل و جرات
الف) «رابین هود» شجاع بود و بدون ترس بادشمنانش رو به رو می شد.
ب) چتربازان شجاع تهاجم را هدایت کردند.
ج) مادربزرگ «جود» وقتی که نیاز پیش می آمد میتوانست شجاع باشد.

Partial
A. We made a partial listing of the urgently needed supplies
B. Macy s had a sale on a partial selection of its winter clothes
C. Using only a partial amount of his great speed, Jim Ryun surpassed all the other runners

ناتمام،ناقص،جزِیی،نسبی
الف) از تجهیزات بسیار ضروری، فهرست برداری ناقصی انجام دادیم.
ب) مغازه «میسی» بخشی از لباس های زمستانی خود را به حراج گذاشت.
ج) با اینکه «جیم روان» تنها بخشی از سرعت زیاد خود به کار گرفت، از تمام دوندگان دیگر پیشی گرفت.

handling poisonous Snakes
How do the Indian snakes charmers handle those live poisonous reptile without being poisoned? Visitors to the Hopi Indians rarely leave the reservation without asking.Because Indians forbid any white person from talking part in such a ceremony ,scientists could come to one logical answer.before the Indians exhibit the snakes ,they proceed to remove the fangs.Yet some scientists verify the fact that all the snakes have fangs.they have a different theory.The Indians take an important precaution :they extract most of the potion prior to the snake dance.Now the Indians can embrace the snake without being poisoned.He will appear valiant because he knows that the snake has only apartial supply of its deadly poison.

سروکار داشتن با مارهای سمی
کسانی که از سرخپوستان هوپی دیدن میکنندبندرت این منطقه را بدون پرسش این سوال ترک میکنندکه چگونه مارگیران سرخچوست بدون اینکه مسموم شوند از پس آن خزندگان سمی زنده برمی آیند.از آنجایی که سرخپوستان هر فرد سفید پوستی را از شرکت در این مراسم منع می دارند،دانشمندان می توانند به یک پاسخ منطقی برسند.قبل از اینکه سرخپوستان مار هارا به نمایش بگذارنداقدام به برداشتن دندان نیش آنها میکنند،با این وجود برخی از دانشمندان مؤید این هستند که تمام مارها دندان نیش دارند.این دانشمندان نظریه متفاوتی دارند.سرخپوستان یک اقدام احتاطی مهم را انجام میدهند،آنها پیش از رقص مار بیشتر زهر را بیرون می کشید.در این حالت مارگیر میتواندبدون اینکه مسموم شود مار رادز آغوش گیرد.مارگیر،شجاع به نظر خواهد رسید زیرا می داند که مار فقط مقدار کمی زهر کشنده دارد.

پادکست صوتی درس بیست سوم کتاب ۵۰۴ را بشنوید:

ADS_728*90
ADS_728*90

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90