۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس بیست و دوم کتاب ۵۰۴

Warden

A. The warden found himself facing two hundred defiant prisoners

B. A cautious warden always has to anticipate the possibility of an escape

C. When the journalists asked to meet with warden Thomas, he sent word that he was sick

حافظ، نگهبان، مسئول زندان، زندانبان

الف) رئیس زندان خود را در برابر دویست زندانی سرکش یافت.

ب) یک زندانبان محتاط باید همیشه احتمال یک فرار را پیش بینی کند.

ج) وقتی خبرنگاران خواستند با « توماس» زندانبان ملاقات کنند، پیغام فرستاد که بیمار است.

 

Acknowledge

A. The experts reluctantly acknowledged that their estimate of food costs was not accurate

B. District Attorney Hogan got the man to acknowledge the he had lied in court

C. “ I hate living alone”, the bachelor acknowledge

اعتراف کردن

الف) کارشناسان با بی میلی اعتراف کردند که ارزیابی آنها در مورد هزینه های غذا دقیق نبود.

ب) « هوگان» بازپرس بخش، مرد را مجبور کرد که اعتراف کند در دادگاه دروغ گفته است.

ج) مرد مجرد اعتراف کرد: « از تنها زندگی کردن متنفرم».

 

Justice

A. Daniel Webster abandoned any hope for justice once he saw the jury

B. Our pledgeto the flag refers to ,liberty and justice for all

C. The warden acknowledged that justice had not been served in my case

رفتار عادلانه، برخورد منصفانه، عدالت

الف) وقتی « دانیال وبستر» هیئت منصفه را دید، از هر امیدی برای عدالت دست برداشت.

ب) سوگند به پرچم یعنی « آزادی و عدالت برای همه».

ج) زندانبان اعتراف کرد که عدالت در مورد من بکار نرفته است.

Delinquent

A. The youthful delinquent tried to avoid going to jail

B. All delinquents are banned from the student Council at school

C. If you are delinquent in paying your dues, you will be dropped from membership in the club

متخطی، جنایتکار، بزهکار

الف) بزهکار جوان سعی می کرد از رفتن به زندان دوری کند.

ب) همه بزهکاران از عضویت در شورای دانش آموزی مدرسه منع شدند.

ج) اگر در پرداخت حق عضویت دارای تاخیر باشید، از عضویت در باشگاه حذف می شوید.

Reject

A. When Sylvester tried to join the army, he was hoping the doctors would not reject him because of his eyesight

B. The reform bill was unanimously rejected by Congress

C. When his promotion was rejected by the newspaper owner, the editor was thoroughly bewildered

از گرفتن، بکار بردن، باور کردن، بررسی کردن و اعطاء چیزی امتناع ورزیدن، نپذیرفتن، رد کردن

الف) وقتی « سیلوستر» سعی کرد به ارتش بپیوندد، امیدوار بود پزشکان او را به خاطر بینایی اش رد نکنند.

ب) لایحه ی اصلاح، به اتفاق آرا توسط کنگره رد شد.

ج) وقتی ترفیع ویراستار توسط صاحب روزنامه رد شد، او کاملا گیج شده بود.

 

Deprive

A. The poor man was deprived of a veriety of things that money could buy

B. we were deprived of a good harvest because of the lack of rain

C. Living in a rural area, Betsy was deprived of concerts and plays

به زور گرفتن، محروم کردن

الف) مرد فقیر از چیزهای مختلفی که با پول می توانست بخرد، محروم بود.

ب) ما به علت کمبود بارندگی از یک برداشت خوب محروم شدیم.

ج) چون « بتسی» در منطقه ای روستایی زندگی می کرد، ازدیدن کنسرت و نمایش محروم بود.

 

Spouse

A. When a husband prospers in his business, his spouse benefits also

B. The women and her spouse relieved each other throughout the night at their child bedside

C. “ May I bring my spouse to the office party?” Dorinda asked

شوهر یا زن، همسر

الف) وقتی مردی در کارش موفق می شود، همسرش نیز سود می برد.

ب) زن و همسرش کنار تخت فرزندشان همدیگر را در تمام طول شب دلداری می دادند.

ج) « دوریندا» پرسید: « می توانم همسرم را به جشن اداره بیاورم؟».

Vocation

A. Red Smith vocation was as a journalist for the Times

B. Hiroko vocation turned into his life career

C. It is difficult to pick an appropriate vocation when you are in elementary school

شغل، کار، حرفه، کسب

الف) شغل« رد اسمیت» خبرنگاری روزنامه تایمز بود.

ب) شغل« هیروکو» به حرفه زندگی اش تبدیل شد.

ج) وقتی در مدرسه ی ابتدایی هستید انتخاب یک شغل مناسب دشوار است.

Unstable

A. Some unstable people may panic when they find themselves in trouble

B. I could detect that the drinking glass was unstable and about to fall

C. Cathy balance became unstable because she was very weary

تثبیت نشده است، براحتی جابجا یا واژگون می شود

الف) برخی از افراد بی ثبات وقتی خود را گرفتار می یابند ممکن است بترسند.

ب) حس می کردم که لیوان نوشیدنی بی ثبات و در شرف افتادن است.

ج) چون« کتی» خیلی خسته بود، تعادلش به هم می خورد.

 

Homicide

A. The police were baffled as to who was responsible for the homicide

B. It took a crafty person to get away with that homicide

C. News of the homicide quickly circulated through our vicinity

کشتن انسانی توسط انسانی دیگر، قتل، آدم کشی

الف) پلیس گیج شده بود که چه کسی مسئول قتل است.

ب) فرد زیرکی را می طلبید که از مجازات قتل فرار کند.

ج) خبر قتل به سرعت در سراسر محله ی ما پخش شد.

Penalize

A. The Detroit Lions were penalized fifteen yards for their rough play

B. We were penalized for not following tradition

C. Mrs. Robins penalized us for doing the math problem in ink

مجازات کردن، تنبیه کردن

الف) تیم« دترویت لاینز» برای بازی خشن ۱۵۰۰ دلار جریمه شد.

ب) بخاطر عدم پیروی از سنت مجازات شدیم.

ج) خانم« رابینز» ما را بخاطر حل مسئله ی ریاضی با خودکار جریمه کرد.

Beneficiary

A. I was the beneficiary of $8,000 when my grandfather died

B. When the paintings were sold, the millionaire niece was the beneficiary

C. My brother was the beneficiary of excellent advice from his guidance counselor

کسی که از مزیتی بهره مند می شود، ذینفع

الف) وقتی پدربزرگم فوت کرد من وارث ۸۰۰۰ دلار شدم.

ب) وقتی تابلوها به فروش رفتند، دختر خواهر آن میلیونر ذینفع بود.

ج) برادرم از نصیحت های عالی مشاور راهنمایش بهره مند شد.

 

 

A New Way to Treat Prisoners

The warden of a prison today will readily acknowledge the new trend in prison reform. In an attempt to provide a different brand of justice for society delinquents, officials now reject the idea that prison should completely deprive the convict of freedom. Thus, in some prisons inmates are allowed to leave the prison grounds to visit their spouses or to pursue their vocation. Even the more unstable convict who may have committed homicide is not penalized as harshly as before. The hope is that if persons emerge from prison less defiant than they do now, society will be the beneficiary

شیوه ای جدید برای برخورد با زندانیان

امروزه رئیس یک زندان براحتی به روند جدید اصلاحات زندان اعتراف دارد. به منظور ارائه گونه متفاوتی از عدالت برای بزهکاران جامعه، اکنون مسئولین این تصور را نمی پذیرند که زندان باید کاملا متهم را از آزادی محروم کند. از اینرو در برخی از زندانها به زندانیها اجازه داده می شود که محوطه ی زندان را ترک کنند تا به دیدن همسرشان بروند و یا حرفه خود را دنبال کنند. حتی متهم بی ثبات تری که ممکن است مرتکب آدم کشی شده باشد، به شدت گذشته مجازات نمی شود. امید می رود که اگر افرادی که از زندان بیرون می آیند کمتر از قبل نافرمان باشند، جامعه سودمند خواهد شد.

ADS_728*90
ADS_728*90

4 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90