۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس بیست و یکم کتاب ۵۰۴

Plea

A. The employees turned in a plea to their boss for higher pay

B. The president plea to release the captives was denied by the enemy

C. In Court today, the judge consented to the lawyer plea for a light sentence

درخواست، خواهش، آنچه از دیگری خواسته می شود

الف. کارمندان ار رئیس شان درخواست دستمزد بیشتری نمودند.

ب. دشمن درخواست رئیس جمهور برای آزادی اسراء را رد کرد.

ج. در دادگاه امروز قاضی با خواهش وکیل برای محکومیت جزئی موافقت نمود.

 

Weary

A. I am weary of debating the same topic all day

B. The farmer grew weary of bringing in the harvest every year for the past forty summers

C. Let me rest my weary bones here before the march commences

خسته

الف. از اینکه تمام روز روی یک موضوع بحث کنم بیزارم.

ب. کشاورز از برداشت محصول سالانه در چهل تابستان گذشته خسته شد.

ج. اجازه بده قبل از اینکه راهپیمایی شروع شود تن خسته ام اینجا استراحت کند.

Collide

A. When the two autos collided, the people in the fragile smaller car perished

B. Committees are exploring ways of keeping cars from colliding

C. In my estimate the two bicycles collided at five oclock

با نیرو به هم خوردن

الف. وقتی آن دو اتومبیل بهم خوردند، سرنشینان اتومبیل ظریف و کوچکتر جان باختند.

ب. گروههایی در حال بررسی شیوه های جلوگیری از تصادف خودروها هستند.

ج. با ارزیابی من آن دو دوچرخه ساعت پنج با هم تصادف کردند.

 

Confirm

A. The way victor talked back to his mother confirmed that he was defiant

B. A probe of the criminal background confirmed that he had been in jail numerous times

C. Years of research confirmed the theory that smoking is harmful

اثبات اینکه چیزی درست یا صحیح است، اطمینان دادن

الف. آنطور که « ویکتور» جواب مادرش را می داد، تایید می کرد که او آدم سرکشی است.

ب. بررسی پیشینه ی مجرم نشان می داد که دفعات متعددی در زندان بوده است.

ج. سالها تحقیق این نظریه را تایید کرد که سیگار کشیدن مضر است.

Verify

A. A ‘’ yes man” is an employee who will verify everything the boss says

B. I was there as a witness to verify the charges against the bus driver

C. The data I turned in were verified by the clerks in our office

اثبات اینکه چیزی درست است، تایید کردن

الف. یک فرد« بله قربان گو» کارمندی است که هرچه رئیس می گوید تصدیق می کند.

ب. من به عنوان شاهد برای تایید اتهامات علیه راننده اتوبوس، آنجا بودم.

ج. اطلاعاتی را که ارائه کردم توسط کارمندان اداره تایید شد.

Anticipate

A. We anticipate a panic if the news is revealed to the public

B. Harriet anticipated the approach of the mailman with fright

C. With his weird powers, Lonnie was able to anticipate the ringing of the telephone

چشم انتظار بودن، انتظار داشتن

الف. ما پیش بینی می کنیم اگر خبر برای مردم فاش شود، دلهره و هراس ایجاد می کند.

ب. « هاریت» با وحشت انتظار نزدیک شدن پستچی را می کشید.

ج .« لونی» با قدرتهای عجیب خود می توانست زنگ زدن تلفن را پیش بینی کند.

Dilemma

A. It is sensible not to panic in the face of a dilemma

B. Lottie faced the dilemma of whether to approve of the operation or not

C. In The Lady or the Tiger, the hero had the dilemma of which door to open

موقعیتی که نیازمند انتخاب بین دو چیز بد است، یک انتخاب دشوار

الف. عاقلانه این است که در رویارویی با یک معضل نترسیم.

ب. « لتی» برسر دوراهی قبول یا عدم قبول عمل جراحی قرار گرفت.

ج. در داستان « بانو یا ببر» قهرمان داستان در این مخمصه بود که کدام در را باز کند.

Detour

A. Pop was uneasy about taking the detour in this strange town

B. In order to evade city traffic, Anthony took a detour

C. The detour took us ten miles off our course

یک مسیر انحرافی

الف. « پاپ» درباره عبور از جاده فرعی در این شهر غریب نگران بود.

ب. « آنتونی» برای فرار از ترافیک شهر، از جاده فرعی رفت.

ج.. جاده فرعی، مسیر ما را ده مایل کوتاه تر کرد.

Merit

A. There is little merit in lying to those you love

B. My brother was promoted because of merit, not because of friendship

C. Do you think the tradition of marriage has any merit

خوبی، ارزش

الف. خوبیت ندارد به کسانی که دوستشان دارید دروغ بگویید

ب. برادرم بخاطر شایستگی ترفیع گرفت نه بخاطر رفاقت

ج. آیا فکر می کنید در سنت ازدواج ارزش وجود دارد

 

Transmit

A. Garsia message was transmitted to the appropriate people

B. Scientists can now transmit messages from space vessels to earth

C. Our local radio station does not transmit broadcasts after midnight

فرستادن، انتقال دادن، عبور دادن

الف. پیام« گارسیا» به افراد مربوط ارسال شد.

ب. اکنون دانشمندان می توانند پیامهای سفینه های فضایی را به زمین ارسال کنند.

ج. ایستگاه رادیو محلی ما پس از نیمه شب برنامه ای پخش نمی کند.

Relieve

A. The pills relieved the pain from the wound I received in the conflict

B. A majority of the population wanted to relieve the mayor of his duty

C. Sherlock Holmes would undoubtedly have been baffled by the way the crime was committed

کاستن، تسکین دادن، جایگزین کردن، آسوده و رها کردن، آزاد کردن

الف. قرصها درد ناشی از جراحتی را که در درگیری نصیبم شده بود، تسکین دادند.

ب. اکثریت مردم می خواستند شهردار را از سمت خود برکنار کنند.

ج. قرارداد صلح، ما را از تهدید حمله، آسوده خاطر کرد.

Safety in the Air

The most persistent plea of weary pilots has always been for a machine that would warn them that they were about to collide with an oncoming airplanes. Studies od landing patterns confirm that the number of collisions is increasing each year, and pilots verify hundreds of reports of near misses. Recently a system that would electronically anticipate oncoming airplanes was devised, and the pilot dilemma to drive or to climb, to detour to left or right, may be solved. The system has merit, though, only if every plane is equipped to transmit and receive a signal to and from an oncoming plane. But most aviation experts feel that only a system that watches every airplane in the sky will relieve a problem that tends to baffle every one who attempts to find a solution.

امنیت در هوا

همواره مصرانه ترین خواهش خلبانان خسته، دستگاهی بوده است که زمانی که در شرف برخورد با هواپیمایی از جلو هستند به آنها هشدار دهد. بررسی های الگوهای فرود تایید می کند که تعداد برخوردها هر ساله در حال افزایش است و خلبانان صدها گزارش از برخورد احتمالی را تایید می کنند. اخیرا دستگاهی طراحی شد که به شکل الکترونیکی هواپیماهایی را که از جلو می آیند پیش بینی می کند و شاید معضل خلبانان برای فرود یا صعود و انحراف به چپ و راست حل شود. این سامانه مزیت دارد تنها به شرطی که هر هواپیما برای ارسال سیگنال به یک هواپیما و دریافت آن از هواپیمای دیگر مجهز باشد. اما بیشتر کارشناسان هواپیمایی معتقدند که فقط سامانه ای که همه هواپیماهای آسمان را زیر نظر دارد معضلی را حل خواهد کرد که معمولا کسانی را گیج می کند که تلاش می کنند راه حلی را پیدا کنند.

ADS_728*90
ADS_728*90

3 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90