۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس نهم کتاب ۵۰۴ لغت ضروری

در ادامه سلسله دروس کتاب ۵۰۴ واژه ضروری، در این نوشته با درس نهم از این مجموعه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.


vicinity
a) Living in the vicinity of newyork jeremy was near many museums
b) The torrent of rain fell only in our vicinity
c) We approached The baltimore vicinity by car

۱- منطقه نزدیک یک مکان، همسایگی
الف- چون جرمی در حوالی نیویورک زندگی می کرد به موزه های زیادی نزدیک بود.
ب- سیل باران فقط در حوالی ما بارید.
ج- با اتومبیل به اطراف بالتیمور نزدیک شدیم.

Century
a) George washington lived in the eighteenth century
b) The united states is more than two centuries old
c) Many prominent men have been born in this century

۲- یک صد سال، قرن
الف- جرج واشنگتن در قرن هجدهم زندگی می کرد.
ب- ایالات متحده بیش از دو قرن قدمت دارد.
ج- بسیاری از مردان مشهور در این قرن متولد شده اند.

Rage
a) joans bad manners sent her mother into a rage
b) In a fit of rage Francine broke the valuable glass
c) The mayor felt a sense of rage about the exaggerations in the press

۳- خشم شدید، چیزی که علاقه شدید اما مختصر بر می انگیزد
الف- بد رفتاری جوان خشم مادرش را برانگیخت.
ب- فرانکین در یک جنون آنی لیوان قیمتی را شکست.
ج- شهردار به خاطر بزرگنمایی های مطبوعات خشمگین شد.

Document
a) Newly discovered documents showed that prisoner was obviously innocent
b) The documents of encient Romr have survived many centuries
c) we were reluctant destroy important documents

۴- چیز دست نویس یا تایپ شده که درباره حقیقتی شواهد یا اطلاعات می دهد.
الف- مدارک به تازگی کشف شده نشان داد که زندانی کاملا بی گناه است.
ب- اسناد روم باستان قرن های زیادی به جای مانده اند.
ج- مایل نبودیم که اسناد مهم را از بین ببریم.

conclude
a) Most people are happy when they conclude their work for the day
b) The gloomy day concluded with a Thunderstorm
c) Work on the building could not be concluded until the contract was signed

۵- تمام کردن، به پایان رساندن، تصمیم گرفتن
الف- بیشتر افراد وقتی کار روزانه شان را تمام می کنند خوشحالند.
ب- روز دلگیر با رعد و برق به پایان رسید.
ج- کار ساختمان تا زمان امضا قرارداد تمام نشد.

Undeniable
a) The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty
b) It is undeniable that most professionals can beat any amateur
c) That Leon resented Rita good marks in school was undeniable

۶- نمی توان انکار کرد، نمی توان زیر سوال برد، غیر قابل انکار
الف- هیئت منصفه به این نتیجه رسید که نوجوانان بی تردید مقصر هستند
ب- مشخص است که اکثر افراد حرفه ای می توانند هر فرد غیر حرفه ای را شکست دهند.
ج- اینکه لئون از نمرات خوب ریتا در مدرسه تنفر داشت غیر قابل انکار بود.

resist
a) Totie could not resist eating the chocolate sundae
b) Tight security measures resisted jimmy enterance into the bank
c) Harold resisted the opportunity to poke fun at the weird man

۷- عمل کردن برخلاف، مخالفت کردن با، مقاومت کردن
الف- توتی نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و بستنی میوه ای شکلاتی نخورد
ب- اقدامات شدید امنیتی مانع ورود جیمی به بانک شد.
ج- هارولد با فرصت خندیدن به مرد جدید مقاومت کرد.

Lack
a) Your daily diet should not lack fruits and vegetables
b) His problem was that he lacked a variety of talents
c) As an amateur Dancer vincent knew that he lacked the professional touch

۸- کاملا فاقد چیزی بودن، به اندازه کافی نداشتن
الف- رژیم غذایی روزانه شما نباید فاقد میوه و سبزیجات باشد
ب- مشکلش این بود که فاقد استعدادهای مختلف بود.
ج- وین سنت به عنوان رقاصی تازه کار می دانست که مهارت کافی ندارد.

ignore
a) Little alice realized if she did not behave her parents would ignore her
b) The student could not answer the question because he ignored the obvious facts
c) Older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby

۹- توجه نکردن به، نادیده گرفتن
الف- آلیس کوچولو متوجه شد که اگر مودب نباشد والدینش به او بی توجهی می کنند
ب- دانش آموز نتوانست به سوال پاسخ دهد زیرا حقایق واضح را نادیده گرفت
ج- خواهر و برادرهای بزرگتر وقتی والدین وقتشان را صرف کودک تازه متولد شده می کنند احساس بی توجهی می کنند.

challenge
a) Aaron Burr challenged Alexander Hamilton to a duela
b) No one bothered to challenge the prominent lawyer
c) Trying to become a doctor was quite a challenge Dick discovered

۱۰- به مبارزه طلبیدن
الف- آرون بور، الکساندر همیلتون را برای نبردی تن به تن به مبارزه طلبید
ب- هیچکس خود را به زحمت نمی انداخت که وکیل سرشناس را زیر سوال ببرد
ج- دیک فهمید که تلاش برای دکتر شدن یک چالش کامل است.

Miniature
a) The young boy wanted a miniature sports car for his birthday
b) Instead of buying a massive dog Teddy got a miniature poodle
c) We were seeking a miniature model of the bulky chess set

۱۱- در مقیاسی کوچک نشان داده می شود، کوچک
الف- پسر بچه برای تولدش ماشین مسابقه کوچکی می خواست
ب- تدی به جای خریدن یک سگ بزرگ یک پودل کوچک گرفت
ج- ما به دنبال نمونه کوچکی از مهره های بزرگ شطرنج بودیم

Source
a) The college student knew that he needed more than a basic textbook as a source for his report
b) The source of Buddy trouble was boredom
c) proffesor smith speech was a valid source of information on chemistry

۱۲- مکانی که از آن چیزی نشات می گیرد یا بدست می آید، منشا، منبع، سرچشمه
الف- دانشجو می دانست که به بیش از یک کتاب درسی پایه به عنوان مرجعی برای گزارشش نیاز دارد.
ب- منشا مشکل بودی خستگی بود.
ج- سخنرانی پروفسور اسمیت منبع موثقی از اطلاعات درباره شیمی بود.

More about the Guitar
The guitar one of the oldest instruments known to man. It probably originated in the vicinity of china.There were guitars in encient Egypy and Greece as well but the written history of the guitar starts in spain in the 13th century. By 1500 the guitar was popular in italy france and spain. A french document of that time concludes that many people were playing the guitar. Stardivarius the undeniable king of violin makers could not resist creating a veriety of guitars. Also there was no lack of music written for the instrument. Hyden schubert and others wrote guitar music. when the great Beethoven was asked to compose music for the guitar He went into a rage and refused but eventually even Beethoven could not ignore the challenge. Legend tells us he finally called the guitar a miniature orchestra. Indeed the guitar does sound like a little orchestra. perhaps that is why in rural areas around the world the guitar has been a source of music for millions to enjoy

اطلاعات بیشتر درباره گیتار
گیتار یکی از قدیمی ترین ابزارهایی است که برای بشر شناخته شده است. این ابزار احتمالا از حوالی چین نشات گرفته است. در یونان و مصر باستان نیز گیتار وجود داشته است. اما تاریخچه مکتوب گیتار از قرن ۱۳ در اسپانیا شروع می شود. تا سال ۱۵۰۰ گیتار در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا معروف شده بود. نتیجه سندی به زبان فرانسه از آن زمان این است که افراد زیادی گیتار می نواختند. استرا دیواریوس استاد مسلم سازندگان ویولن، نتوانست با میل خود برای ساختن گیتارهای مختلف مقابله کند. همچنین موسیقی مکتوب برای این ابزار وجود نداشت. هایدن، شوبرت و دیگران موسیقی گیتار نواختند. زمانیکه از بتهون معروف خواسته شد که برای گیتار موسیقی بسازد عصبانی شد و امتناع ورزید اما سرانجام حتی بتهون نتوانست این چالش را نادیده بگیرد. به گفته روایات وی سرانجام گیتار را ارکستری کوچک نامید. به راستی گیتار همچون ارکستری کوچک به نظر می رسد. شاید به همین خاطر است که در مناطق روستایی سراسر جهان گیتار برای میلیونها نفر یک منبع موسیقی بوده است که از آن لذت می برند.

پادکست صوتی درس نهم کتاب ۵۰۴ را بشنوید:

ADS_728*90
ADS_728*90
ADS_728*90
ADS_728*90