۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس پنجم کتاب ۵۰۴ لغت ضروری

امروز با درس پنجم از کتاب ۵۰۴ واژه ضروری در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

۱- tradition
a- The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important.
b- All religions have different beliefs and traditions.
c- As time goes on, we will eliminate traditions that are meaningless.

۱- سنت
الف- پدر سعی می کرد پسرش را متقاعد کند که سنت ازدواج حائز اهمیت است.
ب- همه مذاهب باورها و سنت های متفاوتی دارند.
ج- با پیشرفت زمان سنت های بی معنی را کنار می گذاریم.

۲- rural
a- tomatoes are less expensive at the rural farm stand.
b- Rural areas are not densely populated.
c- The rural life is much more peaceful than the city one.

۲- روستایی
الف- گوجه فرنگی در غرفه کشاورزی روستایی ارزان تر است.
ب- مناطق روستایی پر جمعیت نیستند.
ج- زندگی روستایی بسیار آرامتر از مناطق شهری است.

۳- burden
a- The burden of the country’s safety is in the hands of the president.
b- Irma found the enormous box too much of a burden.
c- Ricky carried the burden throughout his college career .

۳- بار- بار مسئولیت
الف- مسئولیت امنیت کشور بر عهده رئیس جمهور است.
ب- “ایرما” دریافت که جعبه بزرگ برای او سنگین است.
ج- “ریکی” بار مسئولیت را در طول دوران دانشجویی به دوش می کشید.

۴- campus
a- The campus was designed to utilize all of the college’s buildings.
b- Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to live at home.
c- I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus.

۴- محوطه دانشگاه یا مدرسه
الف- محوطه طوری طراحی شده بود که تمام ساختمان های کالج را در بر می گرفت.
ب- “جف” وقتی فهمید که زندگی در خانه ارزان تر است، خوابگاه دانشگاه را ترک کرد.
ج- من تصمیم دارم به ایالت”پن” بروم چون محوطه دانشگاهی زیبایی دارد.

۵- majority
a- A majority of votes was needed for the bill to pass.
b- The majority of people prefer to pay wholesale prices for meat.
c- In some countries, the government does not speak for the majority of the people.

۵- اکثریت
الف- برای تصویب لایحه ، رای اکثریت لازم بود.
ب- بیشتر مردم ترجیح می دهند گوشت را به قیمت عمده فروشی خریداری کنند.
ج- در بعضی از کشورها ، دولت نماینده اکثریت مردم نیست.

۶- assemble
a- The rioters assembled outside the White House.
b- I am going to assemble a model of a spacecraft.
c- All the people who had assembled for the picnic vanished when the rain began to fall .

۶- جمع شدن- جمع آوری کردن
الف- شورشیان خارج از کاخ سفید اجتماع کردند.
ب- می خواهم ماکت یک فضانورد را بسازم.
ج- تمام افرادی که برای رفتن به پیک نیک جمع شده بودند، با شروع باران ناپدید شدند.

۷- explore
a- Lawyer Spence explored the essential reasons for the crime .
b- The weather bureau explored the effects of the rainy weather.
c- Sara wanted to know if all of the methods for solving the problem had been explored.

۷- بررسی کردن- تحقیق کردن
الف- وکیل” اسپنس ” در مورد دلایل اصلی جنایت تحقیق کرد.
ب- مرکز هواشناسی اثرات هوای بارانی را بررسی کرد.
ج- سارا می خواست بداند آیا تمام روش های حل مساله را بررسی کرده اند.

۸- topic
a- Predicting the weather is our favorite topic of conversation.
b- Valerie only discussed topic that she knew well .
c- The speaker’s main topic was how to eliminate hunger in this world.

۸- موضوع
الف- پیش بینی وضع هوا موضوع مورد علاقه صحبت ماست.
ب- والری تنها درباره موضوعاتی که خوب میدانست، بحث می کرد.
ج- موضوع اصلی سخنرانی، چگونگی از بین بردن گرسنگی در جهان بود .

۹- debate
a- The debate between the two candidates was heated.
b- Debate in the U.S. Senate lasted for five days .
c- Instead of shrieking at each other, the students decided to have a debate on the topic.

۹- بحث کردن
الف- بحث میان دو نامزد بالا گرفت.
ب- بحث در مجلس سنای آمریکا پنج روز طول کشید.
ج- دانش اموزان تصمیم گرفتند به جای فریاد کشیدن، در مورد موضوع با هم بحث کنند.

۱۰- evade
a- Juan tried to evade the topic by changing the subject .
b- In order to evade the police dragnet, Ernie grew a beard .
c- The prisoner of war evaded questioning by pretending to be sick.

۱۰- طفره رفتن
الف- “جوان” با عوض کردن موضوع از بحث طفره رفت.
ب- “ارنی” برای فرار از دام پلیس، ریش گذاشت.
ج- با تظاهر به بیماری، زندانی جنگی از بازجویی طفره رفت.

۱۱- probe
a- The lawyer probed the man’s mind to see if he was innocent.
b- after probing the scientist’s theory, we proved it was correct.
c- King Henry’s actions were carefully probed by the noblemen.

۱۱- جستجو کردن- بررسی کردن
الف- وکیل ذهن مرد را کاوش کرد تا بفهمد آیا او بی گناه است.
ب- بعد از بررسی، ثابت کردیم که نظریه دانشمندان صحیح است.
ج- اعمال شاه هنری را اشرافیان دقیقاً بررسی می کردند.

۱۲- reform
a- After the prison riot, the council decided to reform the correctional system.
b- Brad reformed when he saw that breaking the law was hurting people other than himself.
c- Only laws that force companies to reform will clear the dangerous vapors from our air.

۱۲- اصلاح کردن
الف- بعد از شورش در زندان، شورا تصمیم گرفت نظام تادیب را اصلاح کند.
ب- “براد” وقتی دید قانون شکنی غیر از خودش، دیگران را نیز آزار می دهد، اصلاح شد..
ج- فقط قوانینی که شرکت ها را مجبور به اصلاح می کنند، گازهای خطرناک را از هوای محیط ما پاک خواهند نمود.

Shape Up at Shaker
Each summer at the Shaker Work Group, a special school in rural Pittsfield, Massachusetts, where teenagers learn by working, it has been a tradition to have the teenagers take on the burden of setting their own rules and living by them.Although there are some adults on the campus, teenagers are a majority.One summer the group assembled to explore the topic of lights-out time.There was little debate until 10:30 P.M. was suggested.Why? Everyone at the Shaker Work Group works a minimum of several hours each morning on one project and several hours each afternoon on another.Since everyone has to get up early, no one wanted to stay up later at night anyway.Few teenagers at the Shaker Work Group try to evade the rules.When one does, the entire group meets to probe the reasons for the villain’s action.Their aim is to reform the rules breaker.However, at Shaker Village, the theory is that teenagers who are busy working will have no time to break rules.

شکل گیری در “شیکر”
تابستان هر سال در مدرسه ای استثنایی موسوم به گروه کاری “شیکر” واقع در «منطقه روستایی پیتز فیلد ماسوچوست»که نوجوانان در آنجا آموزش عملی میبینند، رسم بر این بوده است که خود آنها (نوجوانان) بار مسؤولیت وضع قوانین را بعهده بگیرند و از آنها پیروی نمایند.گرچه در محوطه مدرسه چند فرد بزرگسال وجود دارد، اما اکثراً نوجوان هستند.در یکی از تابستانها گروه اجتماع کردند تا موضوع زمان خاموشی را بررسی کنند.بعد از کمی بحث ساعت۱۰:۳۰ شب پیشنهاد شد. چرا؟ همه نوجوانان گروه کاری “شیکر” هر روز صبح حداقل چند ساعت روی یک پروژه کار می کنند و چند ساعت هر روز بعد از ظهر روی یک پروژه دیگر.به هر ترتیب چون همه باید صبح زود بیدار شوند، هیچ کس نمی خواست شبها دیرتر از این بیدار بماند.از گروه کاری “شیکر”، نوجوانان کمی تلاش می کنند که از قوانین فرار کنند.وقتیکه یک نوجوان اینکار را انجام میدهد، کل گروه جلسه تشکیل می دهد تا علل کارهای فرد خلافکار را بررسی کند.هدف آنها اصلاح فرد قانون شکن است.اما در روستای”شیکر” نظریه این است که نوجوانانی که مشغول کار هستند هیچ وقتی برای قانون شکنی ندارند.

پادکست صوتی درس پنجم کتاب ۵۰۴ را بشنوید:

دروس دیگر از مجنوعه ۵۰۴

ADS_728*90
ADS_728*90

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90