۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس چهارم کتاب ۵۰۴ لغت ضروری

در ادامه قرار دادن دروس کتاب ۵۰۴ واژه ضروری، امروز با درس چهارم از این کتاب در خدمت هستیم. پس با ما همراه باشید.

۱- vapor
a- Scientists have devised methods fer trapping vapor in bottles so they can study its makeup.
b- He has gathered data on the amount of vapor rising from the swamp.
c- A vapor trail is the visible stream of moisture left by the engines of a jet flying at high altitudes.

۱- بخار- مه
الف- دانشمندان روش هایی را برای نگهداشتن بخار در بطری طراحی کرده اند، که بتوانند ترکیبات آن را بررسی کنند.
ب- او اطلاعاتی راجع به مقدار بخاری که از باتلاق بالا می رود، جمع آوری کرده است.
ج- مسیر بخار جریان قابل رویت از رطوبتی است که موشکی که در ارتفاعات بلند پرواز می کند از خود به جای می گذارد.

۲- eliminate
a- when the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated.
b- When figuring the cost of a car, don’t eliminate such extras as air conditioning.
c- If we were to eliminate all reclining chairs, no one would fall asleep while watching television.

۲- حذف کردن
الف- وقتی ریل راه آهن بالا برده می شود، خطر تصادف رفع می شود.
ب- هنگام حساب کردن قیمت یک ماشین، لوازم اضافی مثل دستگاه تهویه هوا را حذف نکنید.
ج- اگر همه ی صندلی های راحتی را بیرون می بردیم، هیچ کس هنگام تماشای تلویزیون به خواب نمی رفت.

۳- villain
a- A typical moving picture villain gets killed at the end.
b- The villain concealed the corpse in the cellar.
c- When the villain fell down the well, everyone lived happily ever after .

۳- ( آدم ) شرور
الف- شخص شرور فیلم ویژه در پایان فیلم کشته می شود.
ب- آدم شرور جنازه را در زیر زمین مخفی کرد.
ج- وقتی آدم شرور در چاه افتاد از آن به بعد همه با خوشحالی زندگی کردند.

۴- dense
a- The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight.
b- We couldn’t row because of the dense weeds in the lake.
c- His keen knife cut through the dense jungle.

۴- انبوه- غلیظ- متراکم
الف- برگ های انبوه روی درختان مقدار کمی از نور خورشید را از خود عبور می دهند.
ب- به خاطر وجود علف های هرز انبوه در رودخانه نمی توانستیم پارو بزنیم.
ج- با چاقوی تیزش از میان جنگل انبوه راه عبور را باز کرد.

۵- Utilize
a- No one seems willing to utilize this vacant house.
b- The gardener was eager to utilize different flower and blend them in order to beautify the borders.
c- Does your mother utilize leftovers in her cooking?

۵- استفاده کردن
الف- به نظر نمی رسد هیچ کس بخواهد از این خانه ی خالی استفاده کند.
ب- باغبان مشتاق بود تا از همه گل ها استفاده کند و آن ها را جهت زیبا سازی مرزها با هم ترکیب کند.
ج- آیا مادرت در غذا پختن از ته مانده ها استفاده می کند؟

۶- humid
a- It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner.
b- New Yorkers usually complain in the summer of the humid air.
c- Most people believe that ocean air is quite humid .

۶- شرجی – مرطوب
الف- کلاسمان آنقدر مرطوب بود که آرزو کردیم مدرسه یک دستگاه تهویه بخرد.
ب- مردم نیویورک معمولاض در تابستان از هوای مرطوب شاکی اند .
ج- بیشتر مردم بر این باورند که هوای اقیانوس کاملاض مرطوب است.

۷- theory
a- Einstein’s theory is really too difficult for the average person to understand .
b- My uncle has a theory about the effect of weather on baseball batters.
c- No one has advanced a convincing theory explaining the beginning of writing.

۷- نظریه
الف- فهم نظریه انیشتین برای افراد عادی واقعاً دشوار است.
ب- عموی من نظریه ای راجع به تاثیر آب و هوا بر توپ زن های بازی بیس بال دارد.
ج- هیچ کس نطریه متقاعد کننده ای را که بیان گر شروع نوشتن باشد، ارائه نداده است.

۸- descend
a- If we let the air out of a balloon, it will have to descend.
b- The pilot, thinking his plane was in peril, descended quickly .
c- Knowing her beau was waiting at the bottom of staircase, Eleanor descended at once.

۸- پایین آمدن- فرود آمدن
الف- اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، پایین می آید.
ب- خلبان که فکر می کرد هواپیمایش در معرض خطر است سریعاً فرود آمد.
ج- “النور” که می دانست خاطر خواهش پایین پلکان منتظر است، فوراً پایین آمد .

۹- circulate
a- A fan may circulate the air in summer, but it doesn’t cool it.
b- My father circulated among the guests at the party and made them feel comfortable .
c- Hot water circulate through the pipes in the building, keeping the room warm.

۹- گردش کردن- منتشر کردن
الف- پنکه در تابستان می تواند هوا را به گردش درآورد اما آن را خنک نمی کند.
ب- پدرم در میان مهمان ها حرکت می کرد تا آنها احساس راحتی کنند.
ج- عبور آب از میان لوله های ساختمان، اتاق را گرم نگه می دارد.

۱۰- enormous
a- The enormous crab moved across the ocean floor in search of food .
b- Public hanging once drew enormous crowds.
c- The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon.

۱۰- بسیار بزرگ- عظیم الجثه
الف- خرچنگ عظیم لجثه ای در جستجوی غذا، ته اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد .
ب- اعدام های عمومی زمانی جمعیت بسیار زیادی را به سوی خود جلب می کرد.
ج- شوالیه ی دلاور شمشیرش را بیرون کشید و اژدهای عظیم الجثه را کشت.

۱۱- predict
a- Weathermen can predict the weather correctly most of the time.
b- Who can predict the winning of the Super Bowl this year? .
c- Laura thought she could predict what I would do, but she was wrong.

۱۱- پیش بینی کردن
الف- هواشناسان بیشتر اوقات می توانند به درستی وضع هوا را پیش بینی کنند.
ب- چه کسی می تواند برنده جام برتر را پیش بینی کند؟
ج- ” لورا ” فکر کرد می تواند پیش بینی کند من چکار می کنم، اما او در اشتباه بود.

۱۲- vanish
a- Even in California the sun will sometimes vanish behind a cloud.
b- Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish.
c- Give him a week without a job and all his money will vanish.

۱۲- ناپدید شدن- غیب شدن
الف- حتی در کالیفرنیا گاهی اوقات خورشید پشت ابری ناپدید می شود.
ب- حتی یک جادوگر بزرگ هم نمی تواند یک عاشق حسود را غیب کند.
ج- یک هفته به او مهلت بده بیکار باشد و همه پول هایش ناپدید خواهد شد.

A Fan in the Air
Fog, tiny droplets of water vapor, is the villain of the airports.In an effort to eliminate dense fog from airports, weathermen utilize giant fan, nylon strings, and chemicals dropped from planes or shot upwards from strange machines on the ground.Nothing works as well, though, as a new weapon in the fight against fog: the helicopter.Researchers believe that if warm dry above the fog could somehow be driven down into the humid blanket of fog, the droplets would evaporate. thus clearing the air.In a recent experiment to test their theory the researchers had a helicopter descend into the fog above barely visible Smith Mountain Airport near Roanoke, Virginia.The blades of the helicopter caused the air to circulate downwards and an enormous hole in the clouds opened above the airport.Weathermen predict that with larger, more expensive helicopters they will be able to make the thickest fog vanish.

پنکه ای در هوا
مه، یعنی قطرات ریز بخار آب، شرارت فرودگاه هاست.کارشناسان هواشناسی به منظور رفع مه غلیظ از فرودگاه ها، از پنکه های بسیار بزرگ، نخ های نایلونی و مواد شیمیایی استفاده می کنند که یا از هواپیما انداخته می شوند و یا از دستگاه های عجیب از زمین به طرف بالا شلیک می شوند.اگر چه، هیچ چیز به خوبی سلاح جدید، یعنی هلیکوپتر، در نبرد علیه مه کارایی ندارد. پژوهشگران بر این باورند که اگر هوای خشک و گرم بالای مه را بتوان بنحوی به پایین و به درون لایه ی مرطوب مه راند، قطرات تبخیر می شوندو از این طریق هوا را صاف می کند.
پژوهشگران در یکی از آزمایشهای اخیر برای سنجش فرضیه خود هلیکوپتری را از بالای فرودگاه” اسمیت ماونتین” نزدیک “رواناک” در “ویرجینیا” که به سختی قابل رویت بود، به درون مه فرود آوردند.پره های هواپیما باعث شد که هوا به پایین پخش شود و در ابرهای بالای فرودگاه سوراخ بزرگی باز شود .متخصصین هواشناسی پیش بینی می کنند که با هلیکوپتر های بزرگتر و گرانتر می توانند باعث ناپدید شدن غلیظ ترین مه شوند.

پادکست صوتی درس چهارم کتاب ۵۰۴ را بشنوید:

دروس دیگر از مجنوعه ۵۰۴

ADS_728*90
ADS_728*90

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90