کارشناس ارشد مدیریت گردشگری/گرایش بازاریابی گردشگری. شماره همراه: 09173165980. نشانی پست الکترونیکی: Alireza.Sokhandani@yahoo.com.

مقاله22
 • دو ماهنامه مسافران

    نام: دو ماهنامه مسافران محل انتشار: مشهد صاحب امتیاز: سیاوش مسیحا مدیر مسئول: سیاوش مسیحا رتب ...

 • دو ماهنامه گردشگری

    نام: دو ماهنامه گردشگری محل انتشار: تهران صاحب امتیاز: محمد رضا رجبی مدیر مسئول: محمدرضا رجبی ...

 • ماهنامه گردشگر

    نام: ماهنامه گردشگر محل انتشار: تهران صاحب امتیاز: حمید عباسی بنهنگی مدیر مسئول:  امیر محسن م ...

 • نشریه گردشگری و توسعه

    نام: فصلنامه گردشگری و توسعهمحل انتشار: تهرانصاحب امتیاز: موسسه انجمن علمی گردشگری ایرانمدیر ...

 • محمد حسین ایمانی خوشخو

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، محمد حسین ایمانی خوشخو، بپردازیم. با ما همرا با ...

 • ماهنامه سفر

    نام: ماهنامه سفر محل انتشار: تهرانصاحب امتیاز: همایون ذرقانی مدیر مسئول: همایون ذرقانی رتبه ع ...

 • ماهنامه جهانگردان

    نام: ماهنامه جهانگردان محل انتشار: تهران صاحب امتیاز: سجاد محمدی مدیر مسئول: سجاد محمدی رتبه ...

 • ماهنامه گردشگری خاورمیانه

    نام: ماهنامه گردشگری خاورمیانهمحل انتشار: تهرانصاحب امتیاز:  مهدی داورزیمدیر مسئول:  مهدی داو ...

 • ماهنامه مناطق آزاد

    نام: ماهنامه مناطق آزادمحل انتشار: تهرانصاحب امتیاز: محمدرضا یزدان پناهمدیر مسئول: محمدرضا یز ...

 • فصلنامه هتل گستر

    نام: فصلنامه هتل گسترمحل انتشار: مشهدصاحب امتیاز: مهدی خورشیدی سخنگویمدیر مسئول: مهدی خورشیدی ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده