کارشناس ارشد مدیریت گردشگری/گرایش بازاریابی گردشگری. شماره همراه: 09173165980. نشانی پست الکترونیکی: Alireza.Sokhandani@yahoo.com.

مقاله22
  • دو ماهنامه مسافران

      نام: دو ماهنامه مسافران محل انتشار: مشهد صاحب امتیاز: سیاوش مسیحا مدیر مسئول: سیاوش مسیحا رتب ...

  • دو ماهنامه گردشگری

      نام: دو ماهنامه گردشگری محل انتشار: تهران صاحب امتیاز: محمد رضا رجبی مدیر مسئول: محمدرضا رجبی ...

  • ماهنامه گردشگر

      نام: ماهنامه گردشگر محل انتشار: تهران صاحب امتیاز: حمید عباسی بنهنگی مدیر مسئول:  امیر محسن م ...

  • نشریه گردشگری و توسعه

      نام: فصلنامه گردشگری و توسعهمحل انتشار: تهرانصاحب امتیاز: موسسه انجمن علمی گردشگری ایرانمدیر ...

  • محمد حسین ایمانی خوشخو

    امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، محمد حسین ایمانی خوشخو، بپردازیم. با ما همرا با ...

  • ماهنامه سفر

      نام: ماهنامه سفر محل انتشار: تهرانصاحب امتیاز: همایون ذرقانی مدیر مسئول: همایون ذرقانی رتبه ع ...

  • ماهنامه جهانگردان

      نام: ماهنامه جهانگردان محل انتشار: تهران صاحب امتیاز: سجاد محمدی مدیر مسئول: سجاد محمدی رتبه ...

  • ماهنامه گردشگری خاورمیانه

      نام: ماهنامه گردشگری خاورمیانهمحل انتشار: تهرانصاحب امتیاز:  مهدی داورزیمدیر مسئول:  مهدی داو ...

  • ماهنامه مناطق آزاد

      نام: ماهنامه مناطق آزادمحل انتشار: تهرانصاحب امتیاز: محمدرضا یزدان پناهمدیر مسئول: محمدرضا یز ...

  • فصلنامه هتل گستر

      نام: فصلنامه هتل گسترمحل انتشار: مشهدصاحب امتیاز: مهدی خورشیدی سخنگویمدیر مسئول: مهدی خورشیدی ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده