کارشناس ارشد مدیریت گردشگری- 09149868019

مقاله43
 • دانشگاه مازندران

    تأسیس: ۱۳۵۴ نوع: دانشگاه عمومی رئیس: دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی مکان: بابلسر مدیر گروه مدیری ...

 • مؤسسه آموزش عالی مازیار

    تأسیس: ۱۳۸۴ نوع: دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی رئیس: دکتر رضا سالاریان هیأت علمی: ۳ نفر ...

 • کنفرانس ملی فرصت ها و پتانسیل های رودخانه کارون در توسعه شهرها و حومه هم مسیر

    زمان برگزاری: ۹۳.۱۲.۰۶.۰۸مهلت ارسال مقاله : ۹۳.۹.۳۰اعلام نتایج داوری : ۹۳.۱۰.۲۰آخرین مهلت ثبت ...

 • دانشگاه هنر اصفهان

    تأسیس: ۱۳۵۵ نوع: دانشگاه عمومی رئیس: فرهنگ مظفر هیأت علمی: ۱ نفر دانشجویان: ۳۱نفر مکان: اصفها ...

 • مجتمع آموزش عالی بم

    تأسیس: ۱۳۷۳ نوع: دانشگاه عمومی رئیس: حسین نظام آبادی پور مکان:بم مدیر گروه : مرتضی بذر افشان ...

 • کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

   زمان برگزاری: ۹۳.۱۲.۵.۷مهلت ارسال چکیده به همراه اصل مقاله : ۹۳.۸.۲۰اعلام نتایج داوری : ۹۳.۹.۲۰آخری ...

 • دانشگاه تهران

    تأسیس: ۱۳۱۳ نوع: دانشگاه عمومی رئیس: محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشکده: طهمورث حسنقلی پور هیأ ...

 • همایش ملی گونه شناسی معماری و سکونت ایرانی – اسلامی

    زمان برگزاری: ۹۳.۹.۱۸مهلت ارسال اصل مقاله : ۹۳.۷.۳۰اعلام نتایج داوری : ۹۳.۸.۳۰آخرین مهلت ثبت ...

 • اولین کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

    زمان برگزاری: ۹۳.۰۹.۲۰ مهلت ارسال چکیده به همراه اصل مقاله : ۹۳.۰۸.۵ اعلام نتایج داوری : حداک ...

 • اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم

  زمان برگزاری: ۱۳۹۳.۸.۲۲ مهلت ارسال چکیده : ۱۳۹۳.۷.۱۵ مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۳.۷.۳۰ اعلام نتایج داو ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده