۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
  • دکتر حمید ضرغام بروجنی

    نام و نام خانوادگي: دکتر حميد ضرغام بروجني دانشگاه: علامه طباطبایی گروه آموزشي: مدیریت جهانگردی رشته تحصی ...

    نام و نام خانوادگي: دکتر حميد ضرغام بروجني دانشگاه: علامه طباطبایی گروه آموزشي: مدیریت جهانگردی رشته تحصیلی: مدیریت مدرک تحصیلی: دکتري مديريت گرايش تحقيق در عمليات سمت شغلی یا مرتبه علمی: استاديار پاي ...

    بیشتر بخوانید