۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
 • دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین

   نام و نام خانوادگي: ابوالفضل تا‌ج‌‌زاده نمیندانشگاه: علامه طباطباییگروه آموزشي: مدیریت جهانگردیرشته ...

   نام و نام خانوادگي: ابوالفضل تا‌ج‌‌زاده نمیندانشگاه: علامه طباطباییگروه آموزشي: مدیریت جهانگردیرشته تحصیلی: مدیریت مدرک تحصیلی: دکتري در رشته مدیریت بازرگانی ( تجارت بین‌‌المللی)سمت شغلی یا مرتب ...

  بیشتر بخوانید
 • دکتر مهدی کروبی

   نام و نام خانوادگی: مهدی کروبیدانشگاه: علامه طباطباییگروه آموزشی: مدیریت جهانگردیرشته تحصیلی: علوم اجتما ...

   نام و نام خانوادگی: مهدی کروبیدانشگاه: علامه طباطباییگروه آموزشی: مدیریت جهانگردیرشته تحصیلی: علوم اجتماعیمدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات اجتماعیسمت شغلی یا مرتبه علمی: دانشیار، مدیر گروه مدیریت جها ...

  بیشتر بخوانید