۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
  • ایجاد پرسشنامه با فرم گوگل

    یکی از نیازهای دانشجویان در انجام امور پژوهشی، استفاده از پرسشنامه است. پرسشنامه های چاپی به دلیل محدودیت ...

    یکی از نیازهای دانشجویان در انجام امور پژوهشی، استفاده از پرسشنامه است. پرسشنامه های چاپی به دلیل محدودیت در دسترسی به مخاطبان و صرف زمان زیاد جهت انجام آن، اغلب با مشکل روبرو است. اخیرا برای رفع این ...

    بیشتر بخوانید