۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

دکتری گردشگری

با کلیک بر روی هر عنوان می توانید به اطلاعات آن بخش دسترسی داشته باشید:

رشته ی مدیریت جهانگردی یکی از رشته های گردشگری موجود در کشور است که مشخصه اصلی آن میان رشته ای بودن آن است. بطوری که شاید بتوان گفت میان رشته ای ترین، رشته تحصیلی موجود کشور است. اگر نگاهی به فهرست دروس این رشته بیاندازیم این موضوع کاملا ملموس خواهد بود. دروس رشته مدیریت جهانگردی را در یک دسته بندی کلی می توان اینگونه برشمرد: زبان انگلیسی، اقتصاد، ریاضیات و آمار، دروس مدیریتی، دروس علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا

برای توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

معرفی رشته مدیریت جهانگردی

دکتری مدیریت گردشگری اولین بار در سال ۱۳۹۲ نسبت به پذیرش دانشجو اقدم نمود. دانشگاه های علامه طباطبایی و علم و فرهنگ تهران، اولین دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته و مقطع تحصیلی بودند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بهلینک زیر مراجعه نمایید.

ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت گردشگری

کل واحدهای درسی رشته مدیریت گردشگری در مقطع دکتری ۳۹ واحد است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

برنامه درسی دکتری مدیریت گردشگری

پس از آشنایی کلی در مورد دکتری رشته گردشگری، بهتره است نگاهی به مواد امتحانی و ضرایب این دوره نیز داشته باشیم.

ضرایب دکتری رشته گردشگری